اخلاق و فضائل

اظهار اسلام توسط خدیجه

خدیجه درهمان دوران دعوت پنهانی (سه سال اول) اسلام خود را اعلامکرد. ابویحیی بنعفیف ازپدرش و اوازجدش عفیف، که
تاجرمشهوری بود روایت کرده که وقتی پای به مسجدالحرام نهاد با منظرهای شگفت روبهرو شد او سه نفر را در حال نمازخواندن
دید. از ابنعباس درباره کردار آنها پرسید. گفت: نفر نخست مدعی نبوت است، مرد پشتسرش علی وآن زن هم همسر
محمد(ص) خدیجه است. غیراز اینها کسی را براین آیین سراغ ندارم.
حضرتعلی(ع) خود خاطره آن روزها را چنین بیان میکند “:لمیجمع واحد یومئذ فیالاسلام غیررسولالله وخدیجه وانا ثالثهما اری
نورالوحی والرسالۀ اشم ریح النبوه”.کسی آنروز دراسلام جمعنشد غیرازرسولخدا، خدیجه و من سومین آنها بودم. نوروحی و
رسالت را میدیدم و بوی نبوت را به مشام احساس میکردم.
وجود شخصیتهایی چون ابوطالب و خدیجه، به این دلیل که دارای موقعیتبرتراجتماعی بودند، ازبار فشارهای روانی و ظاهری
مشرکان علیه آیین نوپای محمدی(ص) تا حدود زیادی میکاست.ابوطالب به خاطراینکه بتواند همچنان به یاری رسول خدا(ص)
ادامهدهد ایمان خویش را پنهانداشت وموقعیت اجتماعی و قبیلهای خود را حفظ کرد.اما خدیجه با شهامت تمام همراه علی(ع)
دراعلام موجودیت جامعه کوچک اسلامی شرکتجست و ازموقعیت اجتماعی خویش چشمپوشی کرد.
برگرفته از کتاب و کجاست مثل خدیجه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *