حوادث، وقایع، هجرت

اوضاع اجتماعی زنان درعصر جاهلی

کعبه، نماد توحید، با قامتی کشیده و استوار پابرجای بود اما مردم پیرامونش بر اثر زندگی خشن بیابانی، عدم ارتباط با تمدنهای دیگر و حکمفرمایی جهل و امیال نفسانی به سوی انحطاط گام برمی داشتند، انحراف از آیین توحیدی خلیل الله در تمام شئون حیاتی و اجتماعی آنان دیده می شد و از افراد بی رحم و جاهل انباشته بود. نظام اجتماعی عربستان نظامی بیابانی بود، و زورمندترین جریان اجتماعی و قبیله ای در راس هرم قدرت جای داشت. زنان که از لحاظ اجتماعی ضعیف ترین گروه جامعه بودند به طور کامل مقهور اراده و تمایلات مردان به شمار می آمدند و در جنبه های اقتصادی، اخلاقی، فرهنگی و آداب و سنن اجتماعی تحت سلطه بودند.
گاه مردانی که نیاز مالی داشتند و یا در اندیشه توسعه ثروت بودند گروهی از زنان را خریداری کرده، پس ازآموزش آوازخوانی و نوازندگی خانه هایی در اختیارشان می گذاشتند و پرچمی که نشانه آزادی ورود همگان بود بر بام خانه هایشان نصب می کردند. وظیفه این زنان کسب درآمد برای طبقه مسلط جامعه بود.اینکردار زشت چنان وقاحت خود را ازدست داده بود که ثروتمندان بی هیچ دغدغه ای به استثمار عفت وعزت زنان می پرداختند و ازاین راه ثروتهای کلان گرد می آوردند.زمانی نیز تنها به خاطرازدیاد نسل به موجودیت زن احترام می گذاشتند و برای رسیدن به این هدف ازهرراه ممکن سود می جستند؛ برخی به طور اشتراکی زنی را به همسری می گرفتند وعده ای به طور قبیله ای زنی را به عقد درمی آوردند.
وقتی تار جهل به پود فقر گره می خورد، مردم را به سنتهای هولناک می کشاند، دخترکشی تنها یکی از دههافجایع خوفناکی است که در جزیره العرب رواج داشت. براساس منابع موجود، «صعصعه بن ناجیه مجاشعی جد فرزدق به تنهایی دویست وهشتاد دختر را از پدرانشان خرید و با پرداخت سه شتر برای هر کدام آنها را از مرگ حتمی نجات داد. این خبر می تواند گستره وسیع نفوذ این سنت زشت را نشان دهد. فرزدق خاطره احسان جد خویش را چنین زنده کرده است:”وجدی الذی منع الوائدین واحیا الوئید فلم توئد.”جدم همان شخصی است که دخترانشان را از زنده به گورکردن، بازداشت و زنده به گورشدگان را نجات داد و نگذاشت دفن شوند.
برگرفته از کتاب بانک کتب و مقالات حضرت خدیجه کبری علیها السلام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *