رحلت

به سوی معبود – درگذشت حضرت خدیجه

خدیجه بیستوچهارسال با پیامبر زندگیکرد و سرانجام دربستربیماری افتاد. پیامبر(ص) که بربالین او حاضربود، ضمن گفتگوی با
وی فرمود: خدا تو را با مریم دخترعمران و آسیه دخترمزاحم برابری دادهاست.
وقتی روح خدیجه به سوی جهان جاودان پرکشید پیامبرسخت گریست. چون درحجون قبری برایش کندند، پیامبر خود به راه افتاد؛
همچنان که اشک ازچشمانش میبارید داخل قبر شد و خوابید، افزونتر از قبل گریست و او را دعاکرد.آنگاه برخاست و با
دستخویش همسرش را درقبرگذاشت.چون درآن زمان نماز میت واجب نشدهبود، نماز بر وی خواندهنشد.فاطمه، یادگارخدیجه
گرد پدرمیگشت، خود را به دامان او میآویخت، بهانه مادر میگرفت و دل دردمند پدر را آتش میزد. پیامبرجزسکوت چیزی
نداشت؛ جبرییل نازلشد و گفت: ای پیامبر، به فاطمه بگو خدا برای مادرت قصری از لؤلؤ ساخته که درونش آشکار است و درآنجا
هیچ سختی و تلخی نیست.
به این ترتیب فرشته الهی پایان رنجها و محنتهای خدیجه را اعلامکرد.
محققان زمان وفاتش را سهسال قبل ازهجرت میدانند.در سال ۷۲۷ ه.ق قبهای بر قبر وی ساختند که درسال ۱۳۴۴ ه.ق به وسیله
وهابیون ویرانشد.
برگرفته از کتاب و کجاست مثل خدیجه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *