سیره عملی و رفتاری, نقش تربیتی و ارشادی

تبیین الگوهای رفتاری حضرت خدیجه سلام الله علیها

تبیین الگوهای رفتاری مناسب برای فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی و… اساسیترین نیاز زنان در جامعه ما به شمار میرود، در این میان
گروهی راه افراط پیموده، زنان را از هرگونه فعالیتی محروم میسازند و عدهای دیگر حضور بیمحابا در اجتماع را تنها نسخه
شفابخش میدانند.
مسلما دراظهارواعمال نظر پیرامون مسایل مربوط به جامعه زنان باید خاستگاه اسلامی آن را درنظر گرفت، زیرا سخنراندن بدون
شناخت عمیق از سیره معصومان، جامعه زنان را از بستر اصلی خارج و در گرداب سطحی نگریها گرفتار میسازد.
نگاه تاریخی و تحلیل واقعیتهای موجود در زندگی شخصیتهای مؤثر و مطرح جامعه زنان، در طول تاریخ اسلام، میتواند ما را به
خاستگاه اصلی نظرات دینی پیرامون زنان و تشخیص محدوده و نحوه فعالیتهای اجتماعی آنان نزدیک سازد.
زندگی حضرت خدیجه را میتوان نمونهای کامل از تحول مثبت و سیر به سمت کمال دانست؛ زیرا خدیجه(س) بیش از چهلسال
از زندگیاش را در دوران جاهلیتسپریکرد، آنگاه با غلبه بر تمام تضادهای موجود اجتماعی دل به اسلام سپرد. و به اولین اجتماع
کوچک اسلامی گامنهاد . زندگانی او چون پلی است که ابتدای آن در دوران جاهلیت و انتهایش در دوران اسلامی است. از اینرو
بررسی نقاط حساس زندگانی وی میتواند ما را در دستیابی به الگوی مثبتیاریدهد و برای همه گروههای جامعه، بهویژه زنان،
که دوران جاهلیتها، تعصبها و هجوم فرهنگهای بیگانه را تجربه کردهاند سودمند باشد.
برگرفته از کتاب و کجاست مثل خدیجه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *