اخلاق و فضائل

راز اوج زنان تاریخ ساز – حضرت خدیجه علیها السلام

اشاره
هر یک از این چهار بانوی نامدار، حقوقی بس بزرگ بر فرهنگ و تمدّن و رشد و پیشرفت انسانی دارند؛ چرا که در استوار کردن
راه آزادی و آزادگی و عدالت و سعادت و کمال و اوج بشر تلاشی سِتُرگ نموده و نقشی سرنوشتساز داشته و هنوز هم دارند.
اسناد و مدارک معتبر تفسیری و حدیثی و تاریخی نشانگر آن است که این زنان افتخار آفرین، نخست دنیای وجود خویشتن را به
صورت اندیشمندانه و مترقی مدیریت کردند و با خودیابی و خودشناسی و خودسازی و مبارزهی دلیرانه و سنجیده با موانع رشد و
کمال، به خودشکوفایی اوج گرفتند، و آنگاه توانستند جامعه و جهان استبداد زده و در بند جهل و خرافه و در اسارت تعصّب و
خشونت را به سوی سعادت و نجات و رشد و شکوفایی و مهر و مدارا و اخلاق و معنویت، مدیریت کنند و در پیکار سرنوشت،
همراهی و همگامی برترین پیامبران و اصلاحگران و خِردسازان و آزادیخواهان را برگزینند. آنان هر کدام انسانی نواندیش و
آزادیخواه، آزادمنش و خداجو، استبدادستیز و آراستهی به خِرد و کمال بودند که نه تنها در روزگار خویش، نقش والا و
سرنوشتسازی در نجات و سرفرازی مردم خویش ایفا نمودند، که چراغ فروزانی فرراه آیندگان شدند و اخلاق و منش مترقی را به
بشریت هدیه کردند، به گونهای که هم اینک نیز جهان و جهانیان، آنان را سمبل راستی و وفاداری و نیکاندیشی و مدیریت و
مدارا و اخلاق و معنویت و آزادگی و آزادیخواهی مینگرند و برنامه و کتاب و راه و رسم آنان را میستایند، و هر بام و شام، نام
بلند و جاودانهی آنان را بر پرفرازترین مأذنهها و منارههای گیتی به شکوه و عظمت طنین افکن میسازند و از خدای آنان و روح
بزرگ و بشردوست آنان قوّت قلب میجویند.
برگرفته از کتاب نیمنگاهی به مدیریت و کارآفرینی خدیجه نوشته: علی کرمی فریدنی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *