حوادث، وقایع، هجرت

رسالت غیرعلنی – پذیرش اسلام توسط خدیجه

خدیجه(س) پیوسته درانتظاردرخشش انوار نبوت ازسیمای مهربان همسرش بود از اینرو وقتی پیامبرازغارحرا به خانه آمد و ماجرای
نزول فرشته وحی را برایش بازگفت، بیدرنگ آن را تاییدکرد و به درستی گفتار پیامبرایمانآورد.او گفت: ای پسرعمو، شاد و
ثابتقدم باش. سوگند به کسی که جان خدیجه دردست اوست، من امیدوارم تو پیامبراینامتباشی.
حضرت خدیجه (س) در تمام مراحل زندگیش با پیامبر گرامی اسلام یار وآرام بخش ایشان بود. البته جایی برای تعجب وجود
ندارد چرا کهدرمحدوده روابط سالم خانوادگی این کارمنطقی و آرمانی است؛ روابطی که آیین اسلام نیزبه آن تاکید
نمودهاست”.هوالذی خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها(“.روم/ ۲۱ )او کسی است که برای شما ازخودتان زوجهایی آفرید تا
آرامش یابید.نمونههای متنوعی ازایجاد آرامشدر زندگی خدیجه(س) و پیامبر اکرم(ص)وجود دارد. ابنهشام مینویسد:
“خدیجه(س) به پیامبر(ص) ایمانآورد، گفتارش را تصدیقکرد واو را یاریداد واولین شخصی است که به خدا و رسولش و
درستی آیات الهی ایمانآورد. خداوند به این طریق به پیامبرش آرامشداد به نحوی که هیچ خبر ناراحتکنندهای ازقبیل رد و
تکذیب را نمیشنید مگراینکه خداوند به واسطه خدیجه(س) گشایشی برایش ایجاد میکرد. وقتی خدا پیامبرش را به خدیجه(س)
برمیگرداند، او را ثابتقدم میکرد؛ دشواریها را براو آسان میکرد و تصدیقش کرده، کار مردم را برایش آسان میساخت
رحمتخدا براو باد”.
آنچه بر عظمت این خدمت میافزاید این است که هیچگاه خود از راحتی ظاهری مطلوبی برخوردار نشد، نه آن زمان که با رسول
خدا(ص) ازدواجکرد و طعن و ملامتشنید و نه در مراحل دیگر. تاریخ بهخوبی اسم برخی از آزاردهندگان و برهمزنندگان
آرامش خانه رسول(ص) را ثبت کردهاست”.ابولهب، حکمبنعاصبن امیه، عقبۀبن ابیمعیط، عدیبن حمراثقفی و ابنالاصداء هذلی
همسایگانی بودند که آزارش میدادند. و آسایش را ازخانه وی سلب میکردند. یکی از اینان، هنگامی که پیامبر(ص) درحال نماز
بود، رحم گوسفندی را برسرآن بزرگوار انداخت.یکبار نیز شخصی خاک برسرآن حضرت ریخت، پیامبر(ص) با همان حال به
خانه رفت. وضع پریشان پدرهمه را در نگرانی و اندوه فروبرد. یکی ازدختران رسول(ص) بپاخاست، خاک از سر پدر زدود و
گریست. پدر گفت: دخترکم گریهنکن خداوند نگاهبان پدرت است.
جُهال عرب برای انتقام ازپیامبر(ص) تصمیم گرفتند بستگان وی را از خانههایشان بیرونکنند. ازاینرو دختر خدیجه(س) را
طلاقدادند و ضربهای دیگر به سرورزنان قریش واردساختند. بااین حال بانوی پارسای پیامبر(ص) با درایت و صبرمحیط خانه را
آراممیساخت و حتی برای رفع ناراحتیهای پیامبر(ص) تلاش میکرد.
برگرفته از کتاب و کجاست مثل خدیجه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *