اخلاق و فضائل

سرچشمۀ کوثر

این کلفت خانۀ آنان بود که روش ، منش ، حال ، اخلاق و اعمال او ، روش ، منش ، حال ، اخلاق و اعمال فاطمۀ زهرا (س) شده
است ؛ یعنی فاطمۀ زهرا (س) که مستقیمترین زن در جهان خلقت است ، این مستقیم بودنش را ، استقامتش را و درست بودنش را ،
نه با زبان ، بلکه به صورت عملی به یک کلفت انتقال داده ، و از نظر وجودی ، این کلفت تبدیل به مصداق عینی قرآن شده است .
آنچه گفتیم ، این پرسش را پیش میآورد که حضرت زهرا (س) خود ، این همۀ مایههای بینهایت مثبت را از کجا آورده است؟
باید در شیر حضرت زهرا (س) دقت کرد که چه سینهای به این دختر شیر داده و چه شیری به او داده است ، و آن مادری که این
دختر نه ماه در رحم او رشد کرده ، دارای چه حالاتی بوده است . او چه اخلاقی و چه کرامتی داشته است . او چقدر مستقیم بوده
است که از طریق رحم ، از طریق شیر ، از طریق عمل ، از طریق اخلاق ، در این دختر جلوه کرده ، مگر نه این که قرآن مجید
میگوید ، اول وجود مادر و بعد ، وجود پدر ، در وجود فرزند جلوه میکند ، و هر چه در پدر و مادر باشد ، در وجود بچه سر در
اشْهَدُ انَّکِ کُنْتِ نُوراً فِی » : میآورد . مصالح ساختمان وجود بچه ، مربوط به پدر بوده و نود درصدش مربوط به مادر است
۲۲ ) . حالا ببینید خدیجۀ کبری (س) چگونه زنی بود؟ با تحقیقاتی که خود من در مهمترین )« الَأصْلابِ الشَّامِخَۀِ وَ الَأرْحامَ الْمُطَهَّرَهِ
کتابها کردهام و در این تحقیقاتم به یقین رسیدهام ، این است که قبل از پیغمبر (ص) ، خدیجۀ کبری (س) حاضر نشد ، احدی از
افراد مکه را به عنوان شوهر انتخاب کند ؛ چون فردی را از نظر اخلاق ، روش ، منش و عقل و خرد همشأن خودش نمیدید . او
خانمی بود با اندیشه ، عاقل ، متفکر ، دانا ، بینا و دارای بصیرت ، و حاضر نشد کنار یک بتپرست و مُشرک یک روز را هم به سر
ببرد . این خانم تا چهل سالگی ازدواج نکرد( ۲۳ ) ، و مطلقاً افرادی که میگویند ایشان قبل از پیغمبر دو بار ازدواج کرده است ،
سخنی را میگویند که در کتابهای اهلسنت آمده( ۲۴ ) ، آن هم تا یک قرن معیّنی که این خبر آن جا قطع شده و قبل از آن ،
دیگر چنین مسألهای در کتابهای گذشتۀ آنان وجود نداشته است ؛ یعنی این تحقیقات کاملًا نشان میدهد که این دو شوهر نسبت
داده شده به حضرت خدیجه (س) ، ساختگی ، دروغ و قلابی بوده است . حضرت خدیجه (س) که به سنّ چهلسالگی که میرسد
، دارای ثروت فراوانی است و عدهای هم با ثروت او کار میکنند و حقالعمل میگیرند . از جمله کسانی که حاضر شد با کاروان
تجارتی حضرت خدیجه به شام برود ، رسولخدا (ص) بود که در آن زمان حدود بیست و چهار سال داشت . کاروان تجارتی
خدیجه ، از برکت قدم پیغمبر (ص) ، تنها با رفتن به یک سفر شام ، سود فراوانی کرد . با برگشتن این کاروان ، خدیجه به غلامش
میسره گفت : از ماجرای رفتن و برگشتن کاروان چه خبر؟ او به خدیجه کبری (س) گزارش داد که برخلاف هر بار ، این بار کسی
در کاروان بود که معدن ادب ، فضیلت ، پاکی ، امانت ، کرامت ، صداقت ، اصالت خرد و معرفت ، درستی ، وقار و آرامش بود .
این مجموعه را میسره برای خدیجه (س) گفت . این فضایل ، کرامات ، درستیها ، واسطه حضرت خدیجه (س) شد برای ازدواج با
صفحه ۸ از ۱۵
این شخصیت دوستداشتنی ( ۲۵ ). این ازدواج تنها و برای محض تأمین غریزه جنسی انجام نگرفت . اگر پای بدن در کار بود ،
همان وقت که حضرت سیزده و چهارده ساله بود ، ازدواج میکرد ، و هر کسی هم از او خواستگاری میکرد ، آن را قبول میکرد
و این قدر منتظر نمیماند ؛ امّا این خانم آمد و حاضر شد با شرافت ازدواج کند ؛ با کرامت ، با فضیلت ، با درستی ، با صدق ، با وفا
، با صفا ، با عقل ، ازدواج کند . برای همین ، به روایتی خود خانم به خانواده پیغمبر پیشنهاد داد که اگر جوانتان برای ازدواج حاضر
است و درباره سنّ من ایرادی ندارد ، من حاضرم با او ازدواج کنم . پیغمبر (ص) میدانست که چه کسی به او پیشنهاد ازدواج داده
است . پیغمبر (ص) خبر داشت که این خانم با همۀ ثروتش ، دنیای عفّت و عصمت است ؛ دنیای پاکدامنی و فضیلت است . پیغمبر
هم که ملاک ازدواجش ، نه جوانیش بود ، و نه غریزه جنسی و شهوت ، این پیشنهاد را پذیرفت و با آدمیت ، انسانیت و عقل
ازدواج کرد . این چنین است که باید محصول این ازدواج ، فاطمه (س) بشود ؛ یعنی دو عقل ، دو خرد ، دو فضیلت ، دو کرامت ،
دو عظمت ، دو دریای صدق و وفا ، با همدیگر ، وجود فاطمه زهرا (س) را تشکیل میدهند . زهرا (س) از یک طرف خدیجه (س)
است ، و از یک طرف ، پدرش ، پیغمبر (ص) ، است .
برگرفته از کتاب نگاهی به مقام حضرت خدیجه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *