اخلاق و فضائل

مقام خدیجه در بهشت

از فضیلتهای حضرت خدیجه علیهاالسلام ، مقامی است در بهشت که از سوی خداوند به ایشان وعده داده شده است. پیامبراکرم
در بهشت، خانهای داری که در آن رنج و سختی » : صلیاللهعلیهوآله نیز بارها این مسئله را به خدیجه بشارت میداد و میفرمود
امام صادق علیهالسلام نیز میفرماید: هنگامی که خدیجه وفات یافت، فاطمه خردسال بیتابی میکرد و گرد پدرش «. نمیبینی
میگشت و سراغ مادر را از او میگرفت. پیامبر از این حالت دخت کوچکش بیشتر محزون میشد و دنبال راهی بود تا او را آرام
به فاطمه سلام برسان و بگو مادرت در بهشت » : کند. فاطمه همچنان بیتابی میکرد تا اینکه جبرئیل بر پیامبر نازل شد و فرمود
هنگامی که فاطمه این سخن را شنید، آرام گرفت و دیگر «. خانهای کنار آسیه، همسر فرعون و مریم، دختر عمران نشسته است
بیتابی نکرد.
برگرفته از کتاب زندگینامه حضرت خدیجه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *