زندگینامه

مقدمه ای در باره زندگی حضرت خدیجه علیها السلام

بسم الله الرحمن الرحیم خدیجه سلام الله علیها مادر مؤمنان تبیین الگوهای رفتاری مناسب برای فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی و…
اساسیترین نیاز زنان در جامعهی ما به شمار میرود، در این میان گروهی راه افراط پیموده، زنان را از هر گونه فعالیتی محروم
میسازند و عدهای دیگر حضور بیمحابا در اجتماع را تنها نسخهی شفا بخش میدانند. مسلماً در اظهار و اعمال نظر پیرامون مسایل
مربوط به جامعهی زنان باید خاستگاه اسلامی آن را در نظر گرفت، زیرا سخن راندن بدون شناخت عمیق از سیرهی معصومان،
جامعهی زنان را از بستر اصلی خارج و در گرداب سطحینگریها گرفتار میسازد. نگاه تاریخی و تحلیل واقعیتهای موجود در
زندگی شخصیتهای مؤثر و مطرح جامعهی زنان، در طول تاریخ اسلام، میتواند ما را به خاستگاه اصلی نظرات دینی پیرامون زنان و
تشخیص محدوده و نحوهی فعالیتهای اجتماعی آنان نزدیک سازد. زندگی حضرت خدیجه سلام الله علیها را میتوان نمونهای کامل
از تحول مثبت و سیر به سمت کمال دانست؛ زیرا حضرت خدیجه سلام الله علیها مدت زیادی از عمرش را در دوران جاهلیت سپری
کرد، آنگاه با غلبه بر تمام تضادهای موجود اجتماعی دل به اسلام سپرد و به اولین اجتماع کوچک اسلامی گام نهاد. زندگانی او
چون پلی است که ابتدای آن در دوران جاهلیت و انتهایش در دوران اسلامی است. از این رو بررسی نقاط حساس زندگانی وی
میتواند ما را در دستیابی به الگوی مثبت یاری دهد و برای همهی گروههای جامعه، به ویژه زنان، که دوران جاهلیتها، تعصبها و
هجوم فرهنگهای بیگانه را تجربه کردهاند سودمند باشد.
برگرفته از کتاب خدیجه سلام الله علیها مادر مؤمنان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *