ازدواج و همسر

مهریه ام المؤمنین حضرت خدیجه سلام الله علیها

در اینکه مهریه چقدر بود و پرداخت آن را چه کسی به عهده گرفت اختلافی در روایات دیده میشود که از آن جمله روایت بالا
است که در آن بدون ذکر مقدار آمده است که پرداخت آن را حضرت خدیجه سلام الله علیها به عهده گرفت. و از کشف الغمه از
ابن حماد و نیز از ابن عباس نقل شده که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ام المؤمنین حضرت خدیجه سلام الله علیها را با
مهریه دوازده اوقیه طلا به ازدواج خویش در آورد و مهریهی زنان دیگر آن حضرت نیز همین مقدار بود. ( ۱۴ ) و در اعلام الوَری
طبرسی دوازده اوقیه و نیم ذکر شده چنانچه از دانشمندان اهل سنت نیز مؤلف سیره الحلبیه همین قول را نقل کرده و سپس گفته
است که هر اوقیه چهل درهم است که در نتیجه مجموع مهریه پانصد درهم شرعی بوده است. و تفاوت دیگری که در نقل سیره
حلبیه دیده میشود آن است که گوید: پرداخت مهریه مزبور را ابوطالب به عهده گرفت. ( ۱۵ ) و قول دیگری که در سیره حلبیه و
وَ أَصْدَقَهَا رَسُولُ اللَّه – صلی الله علیه و آله و سلم – عِشْرِین » : سیره ابن هشام و برخی از تواریخ دیگر آمده آن است که گفتهاند
۱۶ ) یعنی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به حضرت خدیجه سلام الله علیها بیست شتر مادهی جوان مهریه داد و در ) .« بَکْرُه
نقل دیگری نیز آمده که وَرَقَۀ بن نَوْفَل حضرت خدیجه سلام الله علیها را با مهریهی چهارصد دینار به عقد رسول خدا صلی الله علیه
و آله و سلم درآورد ( ۱۷ ) و از کامل مبرد نقل شده که بیست شتر را حضرت ابوطالب علیه السلام به عهده گرفت و دوازده اوقیه و
نیم طلا را خود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پرداخت که مهریه مجموع آنها بود. ( ۱۸ ) نگارنده گوید: روایاتی که در باب
آمده همان روایت پانصد درهم را تایید میکنند، چنانچه در چند حدیث با اندک اختلافی آمده که امام باقر و امام « مهر السنه »
مَا زَوَّجَ رَسُولُ اللَّه – صلی الله علیه و آله و سلم – شَیئاً مِنْ بَنَاتِهِ وَ لَا تَزَوَّجَ شَیئاً مِنْ نِسَائِهِ عَلَی أَکْثَرَ مِنِ » : صادق علیهماالسلام فرمودند
۱۹ ) یعنی تزویج نکرد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هیچ یک از دختران خود و ) .« اثْنَتَی عَشْرَهَ أُوقِیۀً وَ نَشٍّ یعْنِی نِصْفَ أُوقِیۀ
وَ مَهْرُهَا اثْنَتَا عَشْرَهَ أُوقِیۀً وَ نَشٌّ وَ » :… نه هیچ یک از زنانش را به بیش از دوازده اوقیه و نیم. و طبرسی (ره) در اعلام الوری گوید
مَا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ – صلی الله علیه و » : ۲۰ ) و در روایت امام صادق علیه السلام این گونه است که فرمود ) .« کَذَلِکَ مَهْرُ سَائِرِ نِسَائِهِ
آله و سلم – شَیئاً مِنْ نِسَ ائِهِ وَ لَا زَوَّجَ شَیئاً مِنْ بَنَاتِهِ عَلَی أَکْثَرَ مِنِ اثْنَتَی عَشْرَهَ أُوقِیۀً وَ نَشٍّ وَ الْأُوقِیۀُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً وَ النَّشُّ عِشْرُونَ
و بذلت لها من » : ۲۱ ) و در داستان ازدواج حضرت جواد الائمۀ علیه السلام با دختر مأمون عباسی نیز آمده که فرمود ) .« دِرْهَماً
(۲۲ …) « الصداق ما بذله رسول الله – صلی الله علیه و آله و سلم – لازواجه و هو اثنتا عشره اوقیه و نش – و علی تمام الخمس مائۀ
یعنی من صداق ( ۲۳ ) او را همان قرار دادم که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به زنانش بذل فرمود و آن دوازده اوقیه و نیم
بود که تمامی پانصد درهم بر ذمه من است…
برگرفته از کتاب خدیجه سلام الله علیها مادر مؤمنان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *