اخلاق و فضائل, سیره عملی و رفتاری

مهر خدیجه سلام الله علیها نسبت به امام علی علیه السلام

پس از رفتن علی علیه السلام به خانه ی خدیجه و پیامبر، علاوه بر اینکه خدیجه (سلام الله علیها) از تعهد انسانی خود برای
نگهداری و مراقبت و تربیت آن کودک استفاده میکرد، ولی مهر آن کودک باعث شد خدیجه او را مانند فرزند خود بداند و به
صورت وصف ناپذیری مهر و محبت او را به دل خود احساس کرد و مانند مادری، شیفته و شیدا برای آن کودک شد.
آن کودک شب و روز در خانهی خدیجه (سلام الله علیها) بود؛ در کنار او زندگی میکرد، بازی میکرد، به جست و خیز
میپرداخت و همراه با رشد ظاهری و جسمی، از نظر معنوی و اخلاقی، فکری و عاطفی و منش و روش مترقی که برگرفته از
رهنمونها و الگودهی های درخشان پیامبر و خدیجه بود، به کمال و شکوفایی میرسید.
در مقابل، آن کودک هم به پیامبر و خدیجه، دل بسته بود و پدر و مادرش او را فقط در خانهی این دو مربی آگاه و پر معنویت و
دو معلم دلسوز میدیدند.
شاید بتوان انگیزههای این مهر و محبت خالصانه را در؛
– زیبایی و جاذبهی وصف ناپذیر این کودک و چگونگی تولد او که درجای خود بی نظیر و ممتاز بود دانست.
– یا زیبایی معنوی و انسانی او که به تدریج و با گذشت زمان نمایانتر میشد و موجب بیشتر شدن محبت خدیجه (سلام الله علیها)
به او میشد.
– اینکه خدیجه (سلام الله علیها) دلبستگی و مهر و محبت، پیامبر صلی الله علیه و آله را نسبت به آن کودک میدید، به همین خاطر
بهترین غذا و زیباترین لباسها را برای علی علیه-السلام تهیه میکرد و به هنگام خارج شدن او از خانه، هم مراقب آراستگی لباس و
سوارهی او بود، هم عدهای از کارگزاران را برای خدمت.
و مراقبت از آن کودک انتخاب میکرد، تا جایی که برخی از خدمتکاران و نزدیکان خدیجه (سلام الله علیها) فکر میکردند، آن
کودک، برادر محمد صلی الله علیه و آله است.
– و شاید به خاطر نقش نجات بخش و بی نظیر، امام علی علیه-السلام در زندگی انسانها و پیشرفت دین خدا و ارزشهای بالایی
که خدیجه (سلام الله علیها) در فکر آنها بود.
– و مهمترین دلیل این مهر و محبت، وصفهایی که پیامبر صلی الله علیه و آله از امام علی علیه السلام داشتند. در روایات، پیامبر او
را به خاطر پیشگامی در اسلام و پیشتازی در ایمان، به خاطر عدالت طلبی و آزادی خواهی، به خاطر آراستگی وصف ناپذیر به
ارزشهای اخلاقی و انسانی و به خاطر ویژگیها و امتیازات و برتریهای بسیارش بر همگان، ستایش میکرد، و او را الگوی
شایستگان و محور حق و مرکز عدالت و سمبل آزادگی و آزادمنشی معرفی میکند؛ ازجمله نمونهای از دریای روایات که پیامبر
صفحه ۱۵ از ۲۲
علی علیه السلام بهترین و دانشمندترین و بردبارترین چهرهی امت » (۲۲) ؛« عَلِیُّ خَیْرَ اُمَّتی، وَاَعْلَمُهُمْ عِلْماً، وَاَفْ َ ض لُهُمْ حِلْماً » : فرمودند
.«. من میباشد
و علیُّ نَشَأ فِی بَیْتِ خَدیجَۀٍ وَ هُوَ صَ غیر، ثُمَّ تَزَوَّجَ بَعْدَها فَظَهَرَ رُجوعُ » : همچنین یکی از دانشمندان اهل سنت نیز در این مورد آورده
به این ترتیب علی علیه السلام از کودکی در خانهی خدیجه (سلام الله علیها) » (۲۳) ؛«… اَهْل البَیْتِ النَّبَویّ اِلَی خَدیجَ ۀ دون غَیرِها
بزرگ شد و سپس با دخترش فاطمه (سلام الله علیها) ازدواج کرد، پس روشن میشود که ریشه و اساس خاندان پیامبر صلی الله علیه
.« … و آله از سوی مادر به خدیجه (سلام الله علیها) برمی گردند نه به کس دیگری
– محبت خدیجه (سلام الله علیها) هر روز بیشتر و بیشتر میشد، مخصوصاً وقتی محبت پیامبر صلی الله علیه و آله را به علی علیه-
مَنْ اَحَبَّ عَلِیّا فَقَد اَحَبَّنِی، وَمَنْ اَحَبَّنی فَقَدْ اَحَبَّ الِله، وَ مَنْ اَبْغََض عَلِیّاً فَقَدْ اَبْغَ َ ض نی » : السلام میدید از جمله: آن حضرت میفرمود
هان ای مردم! هرکس علی علیه السلام را دوست دارد، در حقیقت من را دوست داشته، و » (۲۴) ؛«… وَمَنْ ابْغَ َ ض نی فَقَدْ اَبْغَضَ الِله
هرکس من را دوست بدارد، خدا را دوست داشته، و هرکسی که با علی علیه السلام دشمنی و عداوت کند، در حقیقت با من
.«. دشمنی کرده و کسی که با من دشمنی کند، در حقیقت با خدا دشمنی کرده است
علی جان! تو در آفرینش و بینش و منش، مانند » (۲۵) ؛« اَشْبَهْتَ خَلْقی وَخُلْقی، وَاَنْتَ مِنْ شَجَرَتِی الَّتی اَنَامِنْها » : – همچنین میفرمودند
.«. من هستی و از همان درخت تناوری هستی که من از آنم
علی علیه-السلام بهترین چهرهای است که من پس از خود در میان امت برجای » (۲۶) ؛« عَلِیٌّ خَیْرُمَنْ اَتْرُکُهُ بَعْدیِ » : – و میفرمودند
و بسیاری فرمایشات دیگر که مجال نوشتن نیست. «. میگزارم
برگرفته از کتاب ویژگی های معنوی حضرت خدیجه نوشته: مهدی وزنه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *