• شعر در مدح حضرت خدیجه (س) کوکب برج شرف، بانوى نام آور، خدیجه‏ همسر خیر الورى‏ محبوبه دوار، خدیجه‏ فخر نسوان، اسوه عفّت، جلودار نجابت‏ آسمان فضل را تابان‏ترین اختر، […]
  • حراء چشم تو هر روز قامتش می دیدخراب و خسته ی این راه های نا هموار به دوش عاطفه اش سفره ای ز نان و رطبمیان کام عطش ناک او […]
  • بعد از مبعوث شدن پیامبرخدا و شروع مبارزه مخفیانه و آشکارا با سیاهی جهل، خدیجه همیشه بسان یاوری مهربان و همسری دل سوز در کنار پیام آور مهر و راستی […]