• روایات بسیاری از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده است که گویای اهمیت رویکرد خدیجه به پیامبر در آن فضای جاهلی و غربت رسول اکرم صلی الله […]
  • خدیجه در کار تجارت خود نیز بر اساس همان خصوصیات و خصلتهای برجسته انسانی اش، گام برمی داشت. هرگز به تجارت به عنوان ابزاری برای کسبدرآمدهای سرشار، به هر طریق، […]
  • حضرت خدیجه علیها السلام شصت وهشت سال پیش ازهجرت درمکه چشم به جهان گشود.پدرش خویلد از فرزندان اسدبن عبدالعزی به شمارمی آمد و مادرش فاطمه دخترزائده بن اصم بود. جد […]