• شب غروب آرزوها شب عزای کل دنیاتو آسمون میگن رسیده شب بی مادری زهرا ۲ ناله های غربتش دل و از جا می کنهبرا آخرین دفعه با مادر حرف می […]
  • حضرت خدیجه علیهاالسلام نخستین زنی بود که به پیامبری حضرت محمد صلیاللهعلیهوآله ایمان آورد و اولین بانویی بود کههمراه امام علی علیهالسلام با پیامبر به نماز ایستاد و پیشانی بندگی […]
  • برترین زنان جهان هستی را چهار زن تشکیل می دهند، چنان که ابن اثیر از انس بن مالک از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله نقل کرده که فرمودند: […]