• اشارهدر جهان هستی، سه عالم وجود دارد: ۱- عالم دنیا ۲- عالم برزخ ۳- عالم قیامت و آخرتعالم برزخ حد فاصل بین آغاز مرگ تا برپا شدن قیامت است، چنانکه […]
  • حذیفه:”خدیجه علیها السلام سابقه نساءالعالمین الی الایمان بالله وبمحمد صلی الله علیه و آله و سلم “. خدیجه علیها السلام در بین زنان اولین زنی بود کهبه خدا ومحمد صلی […]
  • شعر در مدح حضرت خدیجه – مولاتى حضرت خدیجه (س) اى قبله حاجات مولاتى خدیجه اى مادر سادات مولاتى خدیجه اى آنکه نور عشق لبخند تو باشد زهرا نماید فخر […]